Bezpieczeństwo danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu http:www.lekarzdomowyszubin.pl (Serwis), czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest NZOZ ,,Lekarz Domowy" Alicja Kubiak, Maria Lorek Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Winnica 3A, 89-200 Szubin (Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: nzoz.szubin@wp.pl.

 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@dpo24.pl.

 • Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

 • Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
  • - zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług elektronicznych, w tym rejestracji i prowadzenia konta użytkownika (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,
  • - dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
  • - wykonania obowiązków prawnych (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit c RODO) - "obowiązek prawny",
  • - udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.lekarzdomowyszubin.pl (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.

 • Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody użytkownika Serwisu lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika w Serwisie.

 • Podanie danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług elektronicznych, w tym rejestracji prowadzenia konta użytkownika jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z funkcjonalności Serwisu, tj. rejestracji i prowadzenia konta użytkownika.

 • Przekazanie wskazanych w formularzu kontaktowym danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest brak możliwości wysłania użytkownikowi odpowiedzi.

 • Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w ust. 4 powyżej. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
  • czas niezbędny do realizacji umowy,
  • czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane,
  • czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
  • czas niezbędny do obsługi wysłanego za pomocą formularza zapytania.

 • Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta użytkownik, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:
  • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze;
  • innym administratorom, np. w zakresie niezbędnym dla realizacji usługi na podstawie zawartych umów.

 • Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

 • W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, użytkownikowi przysługuje:
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe użytkownika w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 • W celu realizacji wskazanych powyżej praw należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@dpo24.pl

 • Administrator zabezpiecza przetwarzane przez siebie dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, dotyczącymi ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

 • Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy tylko Serwisu www.lekarzdomowyszubin.pl . Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator sugeruje, aby każdy użytkownik po przejściu na inne strony, zapoznał się z obowiązującą tam polityką prywatności.

 • Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej Polityce Prywatności w przypadku rozwoju technologii, zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych oraz w przypadku rozwoju Serwisu.

       Teren Poradni jest monitorowany.

 • Administratorem monitoringu jest. NZOZ ,,Lekarz Domowy" A. Kubiak, M. Lorek sp. jawna
 • Cel monitoringu: zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów i innych osób przebywających na terenie podmiotu medycznego, bezpieczeństwa osób zatrudnionych oraz ochrony mienia podmiotu medycznego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Kontakt z administratorem monitoringu: nzoz.szubin@wp.pl
 • PEŁNA TREŚĆ OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO DOSTĘPNA JEST U KIEROWNIKA PORADNI

KONTAKT Z NAMI

Dane przychodni

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "LEKARZ DOMOWY" M. LOREK, A. KUBIAK

Winnica 3a, 89-200 Szubin kujawsko-pomorskie

e-mail: nzoz.szubin@wp.pl

tel 52 384 99 90

tel 52 524 34 35

Logotyp Lekarz Domowy